Privacy & Disclaimer

Niti Dental verwerkt medische gegevens van patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In ons privacyreglement kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in het privacyreglement opgenomen welke rechten u heeft als betrokkene. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met M. Sie via info@nitidental.nl

PRIVACYREGLEMENT

Artikel 1. Algemeen

De tandartsenpraktijk zorgt ervoor dat met (bijzondere) Persoonsgegevens van patiënten zorgvuldig wordt omgegaan. Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met dit Privacyreglement willen wij u nader informeren over ons beleid.

Artikel 2. Definities

Voor alle duidelijkheid geven wij kort aan wat wij met bepaalde termen bedoelen:

 1. Persoonsgegevens: alle gegevens door middel waarvan de patiënt kan wordengeïdentificeerd.
 2. Verantwoordelijke: de verwerkingsverantwoordelijke, zoals bedoeld in artikel 4 lid 7van de Verordening. Voor dit privacyreglement de tandartsenpraktijk.
 3. Verwerking/Verwerken: een bewerking van persoonsgegevens, al dan nietuitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van Persoonsgegevens.
 4. Verwerker: degene die ten behoeve van de tandartsenpraktijk voor de Verwerking van Persoonsgegevens zorgdraagt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen, zoals hulppersonen die door de Verantwoordelijke zijn ingehuurd.
 5. Betrokkene: degene op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben, in het algemeen de patiënt.
 6. Uitvoeringswet: de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.
 7. Verordening: verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raadvan 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (PbEU 2016, L 119).
 8. Privacyreglement: dit document.
 9. 9. Gepseudonomiseerde gegevens: Persoonsgegevens die niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt. Deze aanvullende gegevens worden dusdanig bewaard dat zij niet gekoppeld kunnen worden aan een te identificeren persoon.

Artikel 3. Hoe komen we aan de gegevens?

Persoonsgegevens zijn afkomstig of afgeleid van gegevens die mondeling en schriftelijk worden verstrekt door de Betrokkene of diens wettelijke vertegenwoordiger. Persoonsgegevens kunnen daarnaast worden verstrekt door de zorgverzekeraar, de huisarts, andere behandelaars, specialisten, hulpverleners of andere dan de voornoemde personen of instanties.

Artikel 4. Hoe en waarom verwerken wij gegevens?

 1. Verwerking gebeurt op een wijze die ten aanzien van de Betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is. Daarnaast geschiedt de verzameling van Persoonsgegevens voor bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. De Verwerking ervan geschiedt niet op een met die doeleinden onverenigbare wijze.
 2. De Verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden wordt niet als onverenigbaar met de oorspronkelijke doeleinden beschouwd.
 3. De Verwerking is alleen rechtmatig indien en voor zover aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:
  1. Toestemming van de Betrokkene;
  2. Het aangaan en uitvoeren van een behandeling(sovereenkomst);
  3. Het vrijwaren van een vitaal belang van de Betrokkene, zoals noodgevallen;
  4. Het behartigen van een gerechtvaardigd belang van de Verantwoordelijke of vaneen derde (bijvoorbeeld de bedrijfscontinuïteit);
  5. Noodzaak om een wettelijke verplichting of een overeenkomst met de Betrokkenena te komen.
 4. Persoonsgegevens worden slechts Verwerkt voor zover zij gelet op de doeleindenwaarvoor zij worden Verwerkt toereikend, ter zake dienend en beperkt zijn tot watnoodzakelijk is.
 5. De tandartsenpraktijk verwerkt Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  1. Behandeling van de Betrokkene;
  2. Informeren en contacteren van Betrokkene(n);
  3. Financiële administratie;
  4. Goede werking van de website.

Artikel 5. Voorwaarden voor toestemming

 1. De Verantwoordelijke kan aantonen dat de Betrokkene toestemming heeft gegeven voor de Verwerking.
 2. De Betrokkene kan een gegeven toestemming altijd weer intrekken.

Artikel 6. Andere gegevens

Geanonimiseerde gegevens vallen niet onder de werking van dit Privacyreglement.

Artikel 7. Om welke gegevens gaat het?

Verwerking kan zien op de volgende gegevenscategorieën:

 1. Naam, voornamen, voorletters, titel, geslacht, geboortedatum, adres, postcode,woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigdegegevens, alsmede betaalgegevens van de Betrokkene;
 2. Een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan onder a;
 3. Gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers vanminderjarige Betrokkenen;
 4. Gegevens als bedoeld onder a van de gezins- of familieleden van de Betrokkenealsmede anderen die over het welzijn en de gezondheid van de Betrokkene wordeningelicht;
 5. Informatie over de gezondheidstoestand van de Betrokkene en ingeval van erfelijkeaandoeningen diens gezins- en familieleden;
 6. Andere bijzondere Persoonsgegevens met het oog op de goede behandeling ofverzorging van de Betrokkene;
 7. Informatie over de gevolgde en te volgen behandeling van de Betrokkene alsmedede verstrekte medicamenten of voorzieningen;
 8. Informatie over het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding;
 9. Informatie over de verzekering van de Betrokkene;
 10. Andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de behandeling.

Artikel 8. Informatieplicht

1. Voordat de Verantwoordelijke Persoonsgegevens Verwerkt, deelt hij de Betrokkene en/of diens wettelijke vertegenwoordiger mee:

 1. Wie verantwoordelijk is voor de verwerking met contactgegevens;
 2. Waarom bepaalde, concrete Persoonsgegevens Verwerkt zullen worden;
 3. Indien van toepassing, de contactgegevens van de functionaris voor de gegevensbescherming;
 4. Op welke manier de Persoonsgegevens worden Verwerkt;
 5. De periode gedurende welke de Persoonsgegevens zullen worden opgeslagen,of, indien dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn;
 6. Alle andere informatie die met het oog op de zorgvuldigheid moet worden verstrekt. Dat betekent ook: Des te gevoeliger de Persoonsgegevens die de Verantwoordelijke wil Verwerken, des te grondiger er moet worden geïnformeerd.

2. Als Persoonsgegevens via een derde worden opgevraagd, of aan een derde worden geleverd, dan wordt op dezelfde wijze voldaan aan de informatieplicht, vóórdat de Persoonsgegevens worden verkregen of geleverd, tenzij dit alleen met een onevenredige inspanning kan worden gedaan.

Artikel 9. Recht op inzage

 1. De Betrokkene heeft het recht om diens Persoonsgegevens in te zien en kan de volgende gegevens opvragen:
  1. Een omschrijving van het doel of de doeleinden van de Verwerking vanPersoonsgegevens;
  2. Alle beschikbare gegevens omtrent de herkomst van de Persoonsgegevens;
  3. De categorieën van gegevens waarop de Verwerking betrekking heeft;
  4. Een overzicht van ontvangers of categorieën van ontvangers die dePersoonsgegevens hebben ontvangen;
  5. Indien mogelijk, de periode gedurende welke de Persoonsgegevens naarverwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteriaom die termijn te bepalen;
  6. Dat de Betrokkene het recht op rectificatie, het recht op gegevenswissing en hetrecht op beperking van de verwerking heeft.
 2. Een verzoek om inzage kan op grond van de volgende redenen worden afgewezen:
  1. De verzoeker is geen Betrokkene of zijn/haar verzoek heeft geen betrekking op gegevens die alleen op de verzoeker betrekking hebben;
  2. De verzoeker heeft de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt en/of is onder curatele is gesteld. In dat geval kan alleen de wettelijk vertegenwoordiger het verzoek doen;
  3. Verantwoordelijke heeft reeds kortgeleden aan een vergelijkbaar verzoek van dezelfde verzoeker gehoor gegeven;
  4. Bescherming van de Betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen;
  5. Vanwege de veiligheid van de staat, en/of de voorkoming, opsporing envervolging van strafbare feiten.

Artikel 10. Overige rechten

 1. De Betrokkene heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de Verwerking van Persoonsgegevens die hem betreffen. De Verwerking wordt bij bezwaar gestaakt door de Verantwoordelijke.
 2. De Betrokkene heeft het recht om van de Verantwoordelijke onverwijld rectificatie van hem betreffende onjuiste Persoonsgegevens te verkrijgen.
 1. De Betrokkene heeft het recht van de Verantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van hem betreffende Persoonsgegevens te verkrijgen.
  Daarnaast is de Verantwoordelijke verplicht zonder onredelijke vertraging gegevens te wissen wanneer de Betrokkene zijn toestemming heeft ingetrokken of de Verantwoordelijke de Persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.
 2. De Betrokkene heeft indien de juistheid van de Persoonsgegevens door hem wordt betwist het recht van de Verantwoordelijke om beperking van de Verwerking te verkrijgen.
 3. De Betrokkene heeft het recht de hem betreffende Persoongegevens, die hij aan de Verantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen.

Artikel 11. De uitoefening van rechten door Betrokkene

De Verantwoordelijke neemt passende maatregelen zodat de Betrokkene de communicatie of informatie omtrent de rechten zoals beschreven in dit Privacyreglement op een beknopte, transparante en toegankelijke wijze en in duidelijke bewoordingen ontvangt.

Artikel 12. Toegang tot en ontvangers van Persoonsgegevens

 1. Toegang tot Persoonsgegevens hebben in beginsel slechts degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de behandeling van de Betrokkene, voor zover die toegang nodig is voor hun werkzaamheden.
 2. Wanneer een Verwerking namens de Verantwoordelijke wordt verricht, doet de Verantwoordelijke uitsluitend een beroep op Verwerkers die afdoende garanties afgeven dat de Persoonsgegevens worden Verwerkt conform de Verordening, de Uitvoeringswet of daarop gebaseerde regelgeving.
 3. Voor het overige kunnen aan de volgende personen en instanties toegang worden verleend/Persoonsgegevens worden verstrekt:
  1. Onderzoekers als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek;
  2. Zorgverzekeraars voor zover noodzakelijk met het oog op de verplichtingen uit deverzekeringsovereenkomst;
  3. Derden die belast zijn met het innen van vorderingen voor zovertoegang/verstrekking noodzakelijk is en het geen medische gegevens betreft;
  4. Anderen, wanneer de grondslag van de Verwerkte gegevens is:
   1. (i)  Toestemming van de Betrokkene;
   2. (ii)  Een noodzaak om een wettelijke verplichting na te komen;
   3. (iii)  Het vrijwaren van een vitaal belang van de Betrokkene.
  5. Anderen, wanneer de verdere Verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden geschiedt, indien de Verantwoordelijke de nodige maatregelen heeft getroffen om te zorgen dat verdere Verwerking uitsluitend ten behoeve van deze doeleinden geschiedt.

Artikel 13. Register

De Verantwoordelijke houdt een register bij van de verwerkingsactiviteiten die onder haar verantwoordelijkheid plaatsvindt. Dit register bevat de volgende gegevens:

 1. De naam en contactgegevens van de Verantwoordelijke en, indien van toepassing, van de functionaris voor de gegevensbescherming;
 2. De verwerkingsdoeleinden;
 3. De categorieën van gegevens waarop de Verwerking betrekking heeft;
 4. De categorieën van ontvangers aan wie Peroonsgegevens worden verstrekt;
 5. Indien mogelijk, de beoogde termijn waarbinnen de Persoonsgegevens moetenworden gewist;
 6. Indien mogelijk, een beschrijving van de getroffen technische en organisatorischemaatregelen.

Artikel 14. Melding inbreuk

 1. Indien een inbreuk in verband met Persoonsgegevens heeft plaatsgevonden deelt de Verantwoordelijke dit -indien en voor zover wettelijk vereist- zo spoedig mogelijk nadat zij hiervan op de hoogte is mee aan de Betrokkene en de Autoriteit Persoonsgegevens.
 2. De in het eerste lid bedoelde melding bevat ten minste:
  1. De aard van de inbreuk;
  2. De waarschijnlijk gevolgen van de inbreuk;
  3. De maatregelen die de Verantwoordelijke als gevolg van de inbreuk heeftgetroffen;
  4. Een contactpunt voor meer informatie.

Artikel 15. Bewaartermijnen

 1. Medische gegevens die zijn verkregen om een behandelingsovereenkomst aan te gaan of te vervullen worden 15 jaar bewaard. De Verantwoordelijke is niet gehouden tot langere bewaartermijnen dan bij wet, in het bijzonder artikel 7:454 lid 3 van het Burgerlijke Wetboek, verplicht.
 2. Andere Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij werden Verwerkt. Als die Persoonsgegevens niet langer nodig zijn, worden ze verwijderd.

Artikel 16. Geheimhouding

 1. De Verantwoordelijke, de Verwerker en iedereen die onder gezag van de Verantwoordelijke toegang heeft tot Persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de Persoonsgegevens.
 2. Gegevens met betrekking tot de gezondheid van Betrokkene(n) worden als‘bijzondere Persoonsgegevens’ aangemerkt. Voor het Verwerken van bijzonderePersoonsgegevens geldt dat iedereen die ze Verwerkt een geheimhoudingsplicht heeft. Deze vloeit voort uit het ambt, het beroep of uit de arbeidsovereenkomst van diegene.

Artikel 17. Beveiliging

 1. De Verantwoordelijke moet zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beveiligen.
 2. ‘Passend’ betekent dat de beveiligingsmaatregelen die getroffen worden passen bij het risico dat de Persoonsgegevens onzorgvuldig of onrechtmatig (verder) worden Verwerkt en de schade die daaruit voort zou vloeien. De getroffen maatregelen moeten ervoor zorgen dat:
  1. Uitsluitend bevoegde personen toegang tot Persoonsgegevens hebben;
  2. De Persoonsgegevens correct zijn en niet verloren gaan;
  3. De Persoonsgegevens zonder belemmering beschikbaar zijn voor rechtmatigeVerwerking volgens de afspraken binnen de organisatie.
 3. In alle gevallen draagt de Verantwoordelijke zorg voor hetinformatiebeveiligingsbeleid en draagt dit beleid uit binnen de tandartsenpraktijk.

Artikel 18. Slotbepalingen

 1. De Verantwoordelijke aanvaardt niet meer verplichtingen dan hetgeen waartoe hij op grond van de wet gehouden is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de Betrokkene.
 2. De Betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.
 1. Wijzigingen in dit Privacyreglement worden aangebracht door de Verantwoordelijke. De wijzigingen in het Privacyreglement zijn van kracht ten opzichte van Betrokkene(n) nadat Betrokkene(n) van de wijziging op de hoogte zijn gesteld.
 2. Dit Privacyreglement is per 25-05-2018 in werking getreden en bij de tandartsenpraktijk in te zien.

Voor vragen of het uitoefenen van de rechten van Betrokkene kunt u contact opnemen met M. Sie via info@nitidental.nl

DISCLAIMER

Informatie

Niti Dental besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website.  Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. De gebruiker draagt zelf verantwoording voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie of voor overige inhoud die op deze site beschikbaar is.

Aansprakelijkheid

Hoewel Niti Dental zich inspant om nauwkeurige en actuele informatie in deze website op te nemen, kunnen fouten of omissies zich voordoen. Niti Dental wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade waaronder bedrijfs- en gevolgschade, die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze, ongeacht of Niti Dental zich bewust was van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Zo aanvaardt Niti Dental derhalve onder andere geen aansprakelijkheid voor: het ononderbroken functioneren van deze website; sites die niet door Niti Dental worden onderhouden, ook al wordt daar door Niti Dental naar verwezen; (rechts)handelingen verricht louter op basis van informatie verstrekt op of via deze site; gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken naar Niti Dental gestuurde e-mail of andere elektronische berichten; gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van aan Niti Dental gezonden e-mails.

Hyperlinks

Verwijzingen naar sites die niet door Niti Dental worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Niti Dental uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Sites van derden die links bevatten naar onze website(s) worden en kunnen niet door ons worden gecontroleerd.

E-mail

Niti Dental garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten (tijdig) worden ontvangen en verwerkt.

Intellectueel eigendom

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen afbeeldingen, knoppen, opmaak en teksten, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Niti Dental en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze kunnen uitsluitend gebruikt worden na voorafgaande toestemming door Niti Dental. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

Softwarekwaliteit

Niti Dental garandeert niet dat de informatie, software of ander materiaal dat via haar webpagina’s toegankelijk is, vrij zal zijn van virussen, wormen, paarden van Troje of andere schadelijke componenten.